วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551

พ.ท.หญิง อัจฉรา บุณโยบล
หน.รร.จปร.
หน้าที่ทะเบียนประวัตินักเรียนนายร้อย
 • ควบคุม กำกับดูแล รับผิดชอบในการกำหนดหมายเลขทะเบียนการทำประวัติ นนร . และทำเนียบ นนร .
 • รับผิดชอบในการนำ นนร . ทุกชั้นที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการประสานกับฝ่ายสัสดี และอำเภอที่ รร.จปร. ตั้งอยู่ , ตรวจสอบรายชื่อ นนร . ที่จะต้องนำขึ้นทะเบียน และตกค้าง ไปทำการขึ้นทะเบียน
 • รับผิดชอบในการตั้งประวัติ นนร . ทุกชั้นปี
 • จัดทำประวัติราชการตามแบบฟอร์ม ทบ . ๑๐๐ - ๐๑๐ ของ นนร . ชั้นปีที่ ๔ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำทุกปี
 • ดำเนินกรรมวิธีทางธุรการเกี่ยวกับการทำสัญญาเข้าเป็น นนร และด้านการจำหน่ายทะเบียน ลาออก ปลดออก และถึงแก่กรรม
 • ตรวจสอบทะเบียนประวัติ นนร . ที่กำลังศึกษาอยู่ทุกชั้นปี เพื่อออกใบรับรองการศึกษาใช้ ในการรับทุนการศึกษา หรือรับบำเหน็จ บำนาญตกทอด
 • ตรวจสอบทะเบียนประวัติของผู้ที่สำเร็จการศึกษาในการออกใบรับรองวุฒิการศึกษา
 • ให้ข้อมูลในการตรวจสอบเวลาราชการของนายทหาร นายตำรวจที่สำเร็จการศึกษา จาก รร.จปร. เพื่อใช้ประกอบหลักฐานในการขอรับบำเหน็จ บำนาญ
หน้าที่ทะเบียนประวัติข้าราชการสัญญาบัตร และลูกจ้างประจำ
 • ทำทะเบียนข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ( ที่บรรจุใหม่ โอน ย้ายเข้า ย้ายออก ลาออก ) และลูกจ้างประจำ
 • บันทึกประวัติข้าราชการทั้งชั้นสัญญาบัตร และลูกจ้างประจำ เก็บรักษาประวัติและเอกสาร ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการให้มีใบรับรองทายาทเก็บไว้เป็นหลักฐานประจำ ทุกปี
 • นำข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนกองประจำการ ขึ้นทะเบียนและ แจ้งเครื่องหมายให้ สบ . ทบ . ทราบด้วย
 • ตรวจสอบ บันทึก ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ตามเรื่องต่างๆ ที่มีมาตามบันทึกสั่งการ
 • จัดทำเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และบำเหน็จตกทอดของนายทหาร สัญญาบัตร ที่เกษียน ลาออก ปลดออก และถึงแก่กรรม
 • จัดส่งประวัติ กรณีข้าราชการย้ายไปรับราชการหน่วยใหม่
หน้าที่ทะเบียนประวัติข้าราชการต่ำกว่าสัญญาบัตร พนักงานราชการ และพลอาสาสมัคร
 • ทำทะเบียนประวัติข้าราชการต่ำกว่าสัญญาบัตร ( ที่บรรจุใหม่ โอน ย้ายเข้า ย้ายออก ลาออก ) พนักงานราชการ และพลอาสาสมัคร
 • บันทึกประวัติ ข้าราชการต่ำกว่าสัญญาบัตร พนักงานราชการ และพลอาสาสมัครตลอดจนเก็บรักษา ประวัติและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • นำข้าราชการต่ำกว่าสัญญาบัตรที่ได้รับการบรรจุใหม่ ขึ้นทะเบียนกองประจำการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการขอบำเหน็จ บำนาญ เกษียณอายุราชการของข้าราชการ ต่ำกว่าสัญญาบัตร
 • บันทึกเพิ่มเติมเมื่อมีรายการเปลี่ยนแปลงหลักฐานของทางราชการเกี่ยวกับข้าราชการ ต่ำกว่าสัญญาบัตรและลูกจ้างโรงพิมพ์
 • ดำเนินการให้มีใบรับรองทายาทเก็บไว้เป็นหลักฐานประจำทุกปี
 • จัดส่งประวัติ กรณีที่ข้าราชการย้ายออก
 • ตรวจสอบเวลาราชการข้าราชการต่ำกว่าสัญญาบัตรย้ายสังกัด หรือเกษียณอายุราชการตรวจสอบ และพิมพ์เวลาราชการทวีคูณ ( กรณีประกาศใช้กฎอัยการศึก )
 • จัดทำเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และบำเหน็จตกทอด ของข้าราชการต่ำกว่าสัญญาบัตร ลาออก ปลดออก และถึงแก่กรรม
ดำเนินการรับสมัคร นตท.(ทบ.)

หน้าแรก